Procedura reklamacyjna

Reklamacja

Procedura reklamacji jest realizowana w sytuacji, gdy szkolenie lub usługa doradcza nie spełniło oczekiwań odbiorców. Prawo złożenia reklamacji przysługuje każdemu Uczestnikowi szkolenia (w przypadku szkoleń otwartych) lub Klientowi (w przypadku szkoleń zamkniętych i usług doradczych). Reklamacja może dotyczyć kwestii merytorycznych i/lub organizacyjnych.

Reklamacje Uczestnik/ Klient składa najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia lub usługi doradczej w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: biuro@focusonresults.pl) lub pocztą zwykłą (na adres: FOR Gorhover/ Żukrowska sp.j., ul. Zgody 6, 31-217 Kraków). Reklamacje rozpatrywane są przez jednego z Partnerów Zarządzających w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.

W uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu (np. konsultacje prawne, opinia rzeczoznawcy) .

O decyzji wynikającej z rozpatrzenia reklamacji Uczestnik/ Klient zostanie powiadomiony drogą pocztową i elektroniczną.

W przypadku uznania reklamacji za zasadną, proponujemy Uczestnikowi (lub Klientowi) rekompensatę, w zależności od rodzaju reklamowanej kwestii np. powtórzenie szkolenia, zrealizowanie dodatkowego szkolenia lub usługi doradczej, dodatkowe formy edukacyjne (konsultacje, coaching) itp. Rodzaj zadośćuczynienia będzie w każdym przypadku indywidualnie ustalany w porozumieniu z Uczestnikiem lub Klientem.

Procedura postępowania w przypadku pojawienia się nieprzewidzianych trudności

W przypadku pojawienia się nieprzewidzianych trudności np. nieobecności osoby prowadzącej szkolenie lub niedostępności miejsca jego realizacji, Koordynator organizacyjny pilnie podejmuje działania naprawcze.

W takiej sytuacji Koordynator organizacyjny przedstawia Uczestnikom szkolenia lub Klientowi alternatywne rozwiązania, np. zamiana trenera, sali szkoleniowej lub inne w zależności od rodzaju trudności. Jeśli Uczestnicy szkolenia lub Klient wyrazi zgodę, Koordynator organizacyjny dokonuje stosownych zmian. Jeżeli zmiany nie uda się przeprowadzić w odpowiednim czasie przed szkoleniem wówczas za zgodą Uczestników szkolenia lub Klienta ulega zmianie termin szkolenia.