REGULAMIN

Zapoznaj się z regulaminem sklepu internetowego Focus on Results. Zawiera on informacje o tym w jaki sposób złożyć zamówienie, zawrzeć umowę, o formach płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy oraz postępowaniu reklamacyjnym. Sklep należy do FOR Gorhover/Żukrowska SKA, z siedzibą pod adresem: ul. Zgody 6, 31-217 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000963517, posługującą się numerem NIP 9452254637, REGON 521620682 .

Możesz skontaktować się z nami wysyłając wiadomość na biuro@focusonresults.pl.

Życzymy udanych zakupów,
Zespół FOR

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Programie Certyfikacyjnym Cztery Poziomy Kirkpatricka®/ w Programie Certyfikacyjnym Projektowanie szkoleń metodą Kirkpatricka®/ Negocjowanie metodą DEAL®,
 3. Konsument– osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Regulamin– niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.focusonresults.pl/sklep/regulamin,
 5. Sklep– sklep internetowy działający pod adresem https://www.focusonresults.pl/sklep ,
 6. Sprzedawca– FOR Gorhover / Żukrowska SKA ul. Zgody 6, 31-217 Kraków, nr KRS 0000963517, nr NIP 9452254637, REGON 521620682,
 7. Organizator – FOR Gorhover / Żukrowska SKA ul. Zgody 6, 31-217 Kraków, nr KRS 0000963517, nr NIP 9452254637, REGON 521620682.

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych takich jak nagrania w formacie mp4, kursy on-line, artykuły, prezentacje, infografiki w formacie pdf opisane na stronach Sklepu, jak również możliwość zawarcia umowy udziału w Programie Certyfikacyjnym Cztery Poziomy Kirkpatricka®, Programie Certyfikacyjnym Projektowanie szkoleń metodą Kirkpatricka® lub Negocjowanie metodą DEAL®.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

  § 3
  Usługi świadczone drogą elektroniczną

  1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
  2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
  3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do Newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o najbliższych webinarach, szkoleniach otwartych, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do Newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do Newslettera na stronie: https://szkolenia.focusonresults.pl/newsletter lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
  4. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz umowa udziału w Programie Certyfikacyjnym Cztery Poziomy Kirkpatricka®, umowa udziału w Programie Certyfikacyjnym Projektowanie szkoleń metodą Kirkpatricka®, umowa udziału w szkoleniu Negocjowanie metodą DEAL® zawierane za pośrednictwem Sklepu.
  5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
  6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
  7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@focusonresults.pl Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

  § 4
  Składanie zamówienia

  1. Kupujący może złożyć zamówienie jako gość.
  2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
  3. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
  4. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
   1. w przypadku produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
   2. w przypadku zgłoszenia do udziału w Programie Certyfikacyjnym Cztery Poziomy Kirkpatricka®, w Programie Certyfikacyjnym Projektowanie szkoleń metodą Kirkpatricka® bądź w szkoleniu Negocjowanie metodą DEAl® – umowa dedykowana temu szkoleniu.
  5. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
  6. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
  7. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

  § 5
  Dostawa i płatność

  1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
  2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online paynow jest mElements S.A. z siedzibą w Warszawie 00-850, ul. PROSTA 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000590484
  3. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron,
   Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
  4. W przypadku płatności za udział w szkoleniu Program Certyfikacyjny Cztery Poziomy Kirkpatricka lub Negocjacje metodą DEAL, o których mowa w paragrafie 7, 8 i 9, czas realizacji następuje zgodnie z ustalonym terminem szkolenia, na który zgłosił się Kupujący w formularzu zgłoszenia. Warunki odstąpienia od umowy reguluje paragraf 7 i 9.

  § 6
  Produkty elektroniczne

  1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak e-book, audiobook, webinar itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
  2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

  § 7
  Warunki ogólne Program Certyfikacyjny Cztery Poziomy Kirkpatricka®

  1. Organizatorem Programu Certyfikacyjnego jest FOR Gorhover/Żukrowska spółka komandytowo akcyjna, Partnerem Merytorycznym i właścicielem praw autorskich do Programu Certyfikacyjnego jest Kirkpatrick Partners.
  2. Przesyłając formularz zgłoszeniowy Uczestnik potwierdza zawarcie umowy o udział w Programie Certyfikacyjnym Cztery Poziomy Kirkpatricka® na następujących warunkach:
  3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że treści prezentowane podczas Programu są własnością intelektualną Kirkpatrick Partners.
  4. Nagrywanie audio i/lub video części lub całości kursu jest zabronione.
  5. Materiały szkoleniowe oraz kluczowe slajdy przesłane po szkoleniu mogą być używane jedynie przez Uczestnika oraz grupę jego najbliższych współpracowników. Powielanie, dystrybucja, rozpowszechnianie, sprzedaż czy publikacja tych materiałów są zabronione.
  6. Kirkpatrick Partners publikują zdjęcia z kursów na swoim fanpage’u na Facebook. Jeśli Uczestnik nie życzy sobie aby jego/jej wizerunek był publikowany, prosimy o zaznaczenie tego w korespondencji mailowej na adres biuro@focusonresults.pl. Brak informacji oznacza zgodę na publikację wizerunku.
  7. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury pro-forma, która zostanie wystawiona po przesłaniu formularza.
  8. W przypadku zmiany terminu kursu z istotnych powodów leżących po stronie Organizatora, odpowiedzialność finansowa Organizatora za zmianę terminu kursu ograniczona jest do wartości wpłaty Uczestnika za udział w kursie. Jeśli Uczestnik nie potwierdzi swojego udziału w drugim wyznaczonym terminie, kwota wpłacona przez niego zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od daty przesłania informacji o rezygnacji z udziału na adres biuro@focusonresults.pl
  9. W przypadku rezygnacji Uczestnika ze szkolenia do 30 dni przed terminem rozpoczęcia, Uczestnik nie ponosi kosztów związanych z rezygnacją.
  10. W przypadku rezygnacji Uczestnika ze szkolenia od 15 do 29 dni przed terminem rozpoczęcia, Uczestnik ponosi 70% kosztów szkolenia.
  11. W przypadku rezygnacji Uczestnika ze szkolenia na mniej niż 15 dni przed terminem rozpoczęcia, Uczestnik ponosi 100% kosztów szkolenia.

  § 8
  Warunki ogólne Program Certyfikacyjny Projektowanie szkoleń metodą Kirkpatricka®

  1. Organizatorem Programu Certyfikacyjnego jest FOR Gorhover/Żukrowska spółka komandytowo akcyjna, Partnerem Merytorycznym i właścicielem praw autorskich do Programu Certyfikacyjnego jest Kirkpatrick Partners.
  2. Przesyłając formularz zgłoszeniowy Uczestnik potwierdza zawarcie umowy o udział w Programie Certyfikacyjnym Projektowanie szkoleń metodą Kirkpatricka® na następujących warunkach:
  3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że treści prezentowane podczas Programu są własnością intelektualną Kirkpatrick Partners.
  4. Nagrywanie audio i/lub video części lub całości kursu jest zabronione.
  5. Materiały szkoleniowe oraz kluczowe slajdy przesłane po szkoleniu mogą być używane jedynie przez Uczestnika oraz grupę jego najbliższych współpracowników. Powielanie, dystrybucja, rozpowszechnianie, sprzedaż czy publikacja tych materiałów są zabronione.
  6. Kirkpatrick Partners publikują zdjęcia z kursów na swoim fanpage’u na Facebook. Jeśli Uczestnik nie życzy sobie aby jego/jej wizerunek był publikowany, prosimy o zaznaczenie tego w korespondencji mailowej na adres biuro@focusonresults.pl. Brak informacji oznacza zgodę na publikację wizerunku.
  7. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury pro-forma, która zostanie wystawiona po przesłaniu formularza.
  8. W przypadku zmiany terminu kursu z istotnych powodów leżących po stronie Organizatora, odpowiedzialność finansowa Organizatora za zmianę terminu kursu ograniczona jest do wartości wpłaty Uczestnika za udział w kursie. Jeśli Uczestnik nie potwierdzi swojego udziału w drugim wyznaczonym terminie, kwota wpłacona przez niego zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od daty przesłania informacji o rezygnacji z udziału na adres biuro@focusonresults.pl
  9. W przypadku rezygnacji Uczestnika ze szkolenia do 30 dni przed terminem rozpoczęcia, Uczestnik nie ponosi kosztów związanych z rezygnacją.
  10. W przypadku rezygnacji Uczestnika ze szkolenia od 15 do 29 dni przed terminem rozpoczęcia, Uczestnik ponosi 70% kosztów szkolenia.
  11. W przypadku rezygnacji Uczestnika ze szkolenia na mniej niż 15 dni przed terminem rozpoczęcia, Uczestnik ponosi 100% kosztów szkolenia.

   § 9
   Warunki ogólne szkolenia Negocjowanie metodą DEAL®

    

   1. Organizatorem szkolenia Negocjowanie metodą DEAL® jest FOR Gorhover/Żukrowska spółka komandytowo akcyjna, Partnerem Merytorycznym i właścicielem praw autorskich do Programu Certyfikacyjnego jest Kirkpatrick Partners.
   2. Zgłaszając uczestnictwo Uczestnik potwierdza zawarcie umowy o udział w szkoleniu Negocjowanie metodą DEAL® na następujących warunkach:
   3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że treści prezentowane podczas Programu są własnością intelektualną Halifax Consulting.
   4. Nagrywanie audio i/lub video części lub całości kursu jest zabronione.
   5. Materiały szkoleniowe mogą być używane jedynie przez Uczestnika. Powielanie, dystrybucja, rozpowszechnianie, sprzedaż czy publikacja tych materiałów są zabronione.
   6. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury pro-forma, która zostanie wystawiona po przesłaniu zgłoszenia chęci udziału na adres biuro@focusonresults.pl lub poprzez zakupienie udziału w szkoleniu w sklepie internetowy: https://focusonresults.pl/sklep/
   7. W przypadku zmiany terminu kursu z istotnych powodów leżących po stronie Organizatora, odpowiedzialność finansowa Organizatora za zmianę terminu kursu ograniczona jest do wartości wpłaty Uczestnika za udział w kursie. Jeśli Uczestnik nie potwierdzi swojego udziału w drugim wyznaczonym terminie, kwota wpłacona przez niego zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od daty przesłania informacji o rezygnacji z udziału na adres biuro@focusonresults.pl
   8. W przypadku rezygnacji Uczestnika ze szkolenia do 30 dni przed terminem rozpoczęcia, Uczestnik nie ponosi kosztów związanych z rezygnacją.
   9. W przypadku rezygnacji Uczestnika ze szkolenia od 15 do 29 dni przed terminem rozpoczęcia, Uczestnik ponosi 70% kosztów szkolenia.
   10. W przypadku rezygnacji Uczestnika ze szkolenia na mniej niż 15 dni przed terminem rozpoczęcia, Uczestnik ponosi 100% kosztów szkolenia.

   § 10
   Prawa własności intelektualnej

   1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści zawarte w Sklepie, produkty elektroniczne objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
   2. Treści prezentowane podczas Programu Certyfikacyjnego Cztery Poziomy Kirkpatricka® są własnością intelektualną Kirkpatrick Partners.
   3. Treści prezentowane podczas Programu Certyfikacyjnego Projektowanie szkoleń metodą Kirkpatricka® są własnością intelektualną Kirkpatrick Partners.
   4. Treści prezentowane podczas szkolenia Negocjowanie metodą DEAL® są własnością intelektualną Halifax Consulting.
   5. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 i ust.2 powyżej, mogę skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

   § 11
   Odstąpienie od umowy Konsumenta

   1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
   2. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
   3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
   4. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
   5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną przed dostarczenie przez Sprzedającego treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym.
   6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
   7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

   § 12
   Odpowiedzialność za wady

   1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt oraz treść cyfrową wolną od wad.
   2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
   3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu lub treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
   4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
   5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

      § 13
    Dane osobowe i pliki cookies

    1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
    2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi zamówień oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.
    3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem 
    4. Informujemy, że w przypadku Kupującego udział w Programie Certyfikacyjnym Cztery Poziomy Kirkpatricka®, Projektowanie szkoleń metodą Kirkpatricka, Negocjowanie metodą DEAL®:
    5. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest FOR Gorhover/Żukrowska SKA z siedzibą przy ul. Zgody 6 w Krakowie, 31-217, adres e-mail: biuro@focusonresults.pl
    6. Celem zbierania danych Uczestnika jest umożliwienie udziału w wybranym przez niego szkoleniu, a w szczególności wydanie certyfikatu, przesłania materiałów przed i poszkoleniowych, rejestracji do newslettera w przypadku Programu Certyfikacyjnego oraz kontakt po szkoleniu.
    7. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi. W przypadku niepodania danych nie będzie to możliwe.
    9. Dane udostępnione przez Kupującego udział w Programie Certyfikacyjnym będą podlegały udostępnieniu firmie Kirkpatrick Partners z siedzibą w USA, gdzie przepisy związane z ochroną danych osobowych mogą się różnić od przepisów Europejskich.
    10. Dane udostępnione przez Kupującego udział w szkoleniu Negocjowanie metodą DEAL® będą podlegały udostępnieniu firmie Kirkpatrick Partners z siedzibą w USA, gdzie przepisy związane z ochroną danych osobowych mogą się różnić od przepisów Europejskich.
    11. Dane udostępnione przez Kupującego nie będą podlegały profilowaniu.
    12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

    § 14
    Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

     1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
     2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
      1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
      2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
      3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
     3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
     4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


      §
      15
      Postanowienia końcowe

      1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
      2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.
      3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
      4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2.09.2022.
      5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu:

      Wersja archiwalna obowiązująca od dnia 9.06.2021 r.:

      Wersja archiwalna obowiązująca od dnia 22.02.2021 r.: